Үнийн санал


1$ / 3,400₮
$25 / 1 Жил. 85,000₮
 • 3 удаа төхөөрөмж солих
 • Вектор газрын зураг
 • Байр-зүйн зураг
 • Хиймэл дагуулын зураг
 • Налуугийн зураглал
 • Уул уурхайн лиценз талбай
 • Геологийн зураг
 • Ашигт малтмалын зураг
1$ / 3400₮
$75 / 3 Жил. 255,000₮
 • 9 удаа төхөөрөмж солих
 • Вектор газрын зураг
 • Байр-зүйн зураг
 • Хиймэл дагуулын зураг
 • Налуугийн зураглал
 • Уул уурхайн лиценз талбай
 • Геологийн зураг
 • Ашигт малтмалын зураг
1$ / 3400₮
$102 / Хугацаагүй.
 • Жилд 3 удаа төхөөрөмж солих
 • Вектор газрын зураг
 • Байр-зүйн зураг
 • Хиймэл дагуулын зураг
 • Налуугийн зураглал
 • Уул уурхайн лиценз талбай
 • Геологийн зураг
 • Ашигт малтмалын зураг